Hlavný organizátor:

občianske združenie ESORG Slovensko

  

Hlavní spoluorganizátori:

Koalícia proti palmovému oleju, SK, CZ, PL (Palm Oil Watch International)

Agrokomplex Nitra (SK)

Český zväz ochrancov prírody JARO Jaroměř + celá akčná ochranárska skupina JARO (CZ)

Bratislavské regionálne ochranárske združenie - BROZ (SK)

Pre prírodu (SK)

Ochrana dravcov na Slovensku (SK)

Aliancia zodpovedných (CZ)

Memsource - Translation Environment (SK)

SEMIX PLUSO s.r.o. (CZ)

Slovenská ornitologická spoločnosť (SK) a Česká spoločnosť ornitologická (CZ)

Fórum ochrany prírody (CZ ) - v rokovaní

OZ Prales (SK) - v rokovaní

  

  

Mimovládne organizácie:

OZ Živá planina (SK)

Ochrana dravcov na Slovensku (SK)

SON - Spoločnosť pre ochranu netopierov na Slovensku (SK)

Záchranná stanica pre voľne žijúce živočíchy Brezová pod Bradlom (SK)

Pražská pastvina (ČR)

Česká krajina (CZ)

Český zväz ochrancov prírody Morava (CZ)

Arion Olomouc (CZ)

SOM - Spoločnosť pre ochranu motýľov (CZ)

ZO ČZOP Pozemkový spolok Hády (CZ)

Ekocentrum a záchranná stanica pre divé zvieratá Huslík (CZ)

Třesina (CZ)

Východočeská pobočka Českej spoločnosti ornitologickej (CZ)

Český zväz ochrancov prírody Podještědí (CZ)

Naturschutzbund Österreich (AT) - v rokovaní

Rezekvítek (CZ) - v rokovaní

ČZOP Smiřice (CZ)

Český zväz ochrancov prírody - Ústredná výkonná rada (CZ) - v rokovaní

Záchranná stanica Bartošovice - ZO ČZOP Nový Jičín (CZ) - v rokovaní

ČZOP Pardubice (CZ) - v rokovaní

  

  

Inštitúcie:

Ekologický inštitút Veronica (ČR)

  

  

Štátna ochrana prírody:

Správa CHKO Biele Karpaty (SK)

Správa CHKO Pálava (CZ)

Správa CHKO České stredohorie (CZ)

Správa CHKO Ponitrie (SK)

Správa CHKO Záhorie (SK)

Správa CHKO Dunajské Luhy (SK)

  

  

Organizátori a odborní garanti konferencie:

  

Hlavný koordinátor:

David Číp, dlhoročný predseda Českého zväzu ochranárov prírody JARO Jaroměř a zakladateľ Akčnej ochranárskej skupiny JARO, vedúci Záchrannej stanice pre zranené živočíchy v Jaroměři, vedúci Velkojaroměřského pozemkového spolku. Vyštudovaný lesník, ale hlavne profesionálny ochranár prírody, koordinátor a realizátor celej rady projektov na aktívnu ochranu prírody v Českej republike i v zahraničí, expert na aktívnu starostlivosť o prírodu v miernom pásme, ktorý však vypomáha aj s ochranou tropických oblastí. Zabezpečuje základný chod ideí takmer všetkých projektov JARO Jaroměř a expanziu Veľkého Jaroměřska na ďalšie nové územia, najmä po administratívnej a odbornej stránke, organizuje „ľudské zdroje“, komunikuje s vlastníkmi a užívateľmi pozemkov, darcami, úradníkmi, politikmi, podieľa sa na propagácii a osvete a taktiež úzko spolupracuje s médiami. Realizuje prednášky od materských, základných škôl, cez gymnázia až po vysoké školy a najširšiu verejnosť prostredníctvom rôznych akcií, ktoré (spolu)organizuje. Zoológ (so špecializáciou na vtáky, obojživelníky, plazy, denné motýle a vážky, čiastočne aj na nočné motýle), amatérsky botanik. Taktiež amatérsky fotograf, cestovateľ, chovateľ hospodárskych, divokých a predtým aj exotických stavovcov. Popularizátor ochrany prírody. Praktik, ktorý dokáže rokovať v obleku s politikmi až na úrovni podpredsedov vlády a ministrov, a krátko na to v gumákoch ako strojník bagru, traktora alebo buldozéra hĺbiť tône a obnovovať mokrade, alebo kosiť lúku obyčajnou kosou. Zakladateľ benefičného internetového obchodu PomahamPrirode.cz, autor myšlienky a následne spoluzakladateľ Koalície proti palmovému oleju a aj niekoľkých mimovládnych organizácií, ako je napr. ČZOP Morava, ČZOP Pardubice, ČZOP Podještědí, Pražský pasienok, atď. Skrátka typický zástupca ochranára obyčajného.

  

  

Hlavní spoluorganizátori:

Mgr. Pavol Littera, Ph.D., podpredseda Bratislavského regionálneho ochranárskeho združenia (BROZ), odborný pracovník projektov ochrany prírody

RNDr. Dipl. Ing. Karel Černý, súdny znalec v odbore entomológia a ekológia v rakúskom Innsbrucku Vyštudoval Vysokú školu poľnohospodársku v Prahe Suchdole, po emigrácii do Rakúska ešte študoval biológiu v Innsbrucku, 27 rokov viedol Kanceláriu ochrany prírody v Innsbrucku zameranú na ekológiu, zoológiu, botaniku, ekologické stavebné dozory, krajinné plánovanie atď. Dlhoročný člen Tiroler Landesmuseum Ferdinandem, Českej spoločnosti entomologickej, Spoločnosti pre ochranu motýľov. Lepidopterológ so špecializáciou na spriadače Európy, Ázie a Indoaustrálie (taxonómie, zoológia, ekológia). Dlhodobo sa venuje štúdiu denných a nočných motýľov najmä v Rakúsku, Českej republike a Ázii. Výsledky jeho práce sú potom využívané pre zabezpečenie adekvátnej ochrany najcennejších populácií. Zabezpečuje najzákladnejší kontakt s rakúskou stranou, o. i. aj vďaka tomu, že pracuje aj ako súdny prekladateľ pre češtinu a niekedy aj slovenčinu

  

Mgr. Lukáš Čížek, Ph.D., vedecký pracovník Entomologického ústavu Akadémie vied ČR v Českých Budějoviciach

 Vyštudoval entomológiu na Biologickej fakulte JU. Teraz sa v Entomologickom ústave Biologického centra AV ČR zaoberá ekológiou lesa, hmyzu a ochranou biodiverzity. Profesionálny vedec a entomológ, ktorý sa zaoberá štúdiom biológie a ekológie bezstavovcov (najmä chrobákov) v miernom pásme, ale aj na Ďalekom východe alebo v tropických oblastiach. Autor celého radu vedeckých publikácií zo série impactových periodík (pozri úctyhodná bibliografia tu https://www.lib.cas.cz/arl/bibliografie/asep/bc-a/1103982), no predovšetkým autor celého radu prelomových vedecko-popularizačných článkov, ktoré zásadne prispievajú k formovaniu modernej ochrany prírody (nielen) v Českej republike.

  

 RNDr. Roman Slobodník, PhD., odborný koordinátor mimovládnej organizácie Ochrana dravcov na Slovensku. RNDr. Mojmír Vlašín, pracuje v Ekologickom inštitúte Veronica v Brne ako ekológ a manažér projektov. Vyštudoval Prírodovedeckú fakultu, odbor biológia, na Masarykovej univerzite.  Predtým pracoval v Českom ústave ochrany prírody vo funkcii námestníka riaditeľa. Krátko pôsobil aj v Českej televízii ako odborný redaktor. Na fakulte sociálnych štúdií Masarykovej univerzity prednáša ako externista (seminár z ochrany biodiverzity). Externe taktiež vyučoval ochranu životného prostredia na Ekonomickej univerzite vo Viedni. Je súdnym znalcom v odbore ochrany prírody. Zastupuje Veroniku v medzinárodnej organizácii CEEWEB. Je členom Českého výboru pre Ramsarský dohovor.

Je aktívny v rade mimovládnych ochranárskych a vedeckých organizácií, okrem iných aj týchto: Ekologický inštitút Veronica, Česká spoločnosť ornitologická, Česká spoločnosť pre ochranu netopierov, Poradenský zbor Pálava, alebo Natural Areas Asotiation. Tiež je jedným zo zakladateľov Česko-nepálskej spoločnosti. Navyše je členom redakčnej rady časopisu Siedma generácia. V Českej televízii uvádzal ekologickú súťažnú reláciu pre deti Hra na zelenú.

Vo vedeckej oblasti sa zaoberá predovšetkým ochranou netopierov, obojživelníkov a plazov. Zaoberá sa preventívnou ochranou životného prostredia, začiatkom deväťdesiatych rokov spolu s Alešom Máchalom napísali knižku Desatoro domácej ekológie; názov tejto knihy sa časom udomácnil a používa sa na dobrovoľné a preventívne možnosti ochrany životného prostredia každého jednotlivca.

  

RNDr. Blanka Mikátová, zoologička Krajského strediska Agentúra ochrany prírody a krajiny ČR Vyštudovaná "širokospektrálna" zoologička, ktorá sa špecializovala na faunistiku a výskum biológie a ochranárskej ekológie plazov, obojživelníkov, netopierov, vtákov, motýľov a ďalších druhov bezstavovcov, autorka mnohých publikácií a odborných článkov o praktickej ochrane plazov a obojživelníkov, ktorá už niekoľko desaťročí vo svojej praxi presadzuje „alternatívne spôsoby“ starostlivosti o prírodu, ktoré by sa však mali stať normou bežnej starostlivosti o prírodu. Štúdiu biológie živočíchov sa dlhodobo venuje aj v tropických oblastiach, najčastejšie v Latinskej Amerike. Vďaka dlhoročnej praxi a výbornej orientácii v zložitej praktickej ochrane prírody dokáže mimoriadne citlivo rozhodovať o najvhodnejších spôsoboch ochrany prírody, takže je aj nevyčerpateľnou studňou praktických ochranárskych odporúčaní, nielen pre vlastné každodenné rozhodnutia, ktoré sa od nej ako profesionálny expertky očakávajú, ale aj pre svojich kolegov. Tí sa na ňu veľmi často obracajú so žiadosťou o odborné rady s istotou, že ak im navrhne či schváli možné riešenie, nemali by žiadne ochranárske rozhodnutie urobiť necitlivo, a už vôbec nie úplne zle. 

  

Mgr. Břeněk Michálek, predseda Českého zväzu ochranárov prírody Smiřice, člen výboru Východočeskej pobočky Českej spoločnosti ornitologickej, profesionálny správca Vtáčieho parku Josefovské lúky Českej spoločnosti ornitologickej a dlhodobý projektový manažér Českého zväzu ochranárov prírody JARO Jaroměř Vyštudovaný odborný zoológ so špecializáciou na netopiere, vtáky, obojživelníky a plazy, ktorý sa dlhodobo venuje štúdiu ochranárskej ekológie týchto skupín živočíchov, ako v Českej republike, tak aj na Slovensku, a to najmä v trópoch a subtrópoch, kde dlhodobo pôsobil (Austrália, Nový Zéland, India, Vietnam, Čína, ...) .. Správca a projektový manažér prvej neštátnej vtáčej rezervácie v Českej republike - Vtáčieho parku Josefovské lúky.  K tomu navyše vynikajúci lektor environmentálnej výchovy, ktorý dokáže strhnúť k ochrane prírody, nielen davy detských poslucháčov a študentov, ktoré doslova hltajú každé jeho slovo, ale i mnohých dospelých. Zapálený praktik aktívnej starostlivosti o prírodu, ktorý má bohaté skúsenosti s údržbou trvalých trávnatých porastov rôznymi typmi žacích nástrojov od ručnej kosy až po jednoosové kosačky, ale aj s pastvou stád oviec, kôz i divokých koní, ochranárskou prácou s ťažkou technikou aj starostlivosťou o zranené voľne žijúce živočíchy. Skrátka univerzálne a všestranne nadaný ochranár prírody akých nie je na tejto planéte veľa. 

  

Richard Ulianko, národný koordinátor Koalície proti palmovému oleju na Slovensku a predseda ESORG Slovakia Amatérsky potápač, skúsený cestovateľ a milovník prírody, ktorý vďaka svojim výborným organizačným schopnostiam vie spájať ochranárov prírody naprieč organizáciami.

inPage - webové stránky, doménawebhosting ľahko.