ORGANIZÁTORI A ODBORNÍ GARANTI:


Hlavný koordinátor:

David Číp, dlhoročný predseda Českého zväzu ochranárov prírody JARO

Jaroměř a zakladateľ Akčnej ochranárskej skupiny JARO, vedúci Záchrannej stanice pre zranené živočíchy v Jaroměři, vedúci Velkojaroměřského pozemkového spolku. Vyštudovaný lesník, ale hlavne profesionálny ochranár prírody, koordinátor a realizátor celej rady projektov na aktívnu ochranu prírody v Českej republike i v zahraničí, expert na aktívnu starostlivosť o prírodu v miernom pásme, ktorý však vypomáha aj s ochranou tropických oblastí. Zabezpečuje základný chod ideí takmer všetkých projektov JARO Jaroměř a expanziu Veľkého Jaroměřska na ďalšie nové územia, najmä po administratívnej a odbornej stránke, organizuje „ľudské zdroje“, komunikuje s vlastníkmi a užívateľmi pozemkov, darcami, úradníkmi, politikmi, podieľa sa na propagácii a osvete a taktiež úzko spolupracuje s médiami. Realizuje prednášky od materských, základných škôl, cez gymnázia až po vysoké školy a najširšiu verejnosť prostredníctvom rôznych akcií, ktoré (spolu)organizuje. Zoológ (so špecializáciou na vtáky, obojživelníky, plazy, denné motýle a vážky, čiastočne aj na nočné motýle), amatérsky botanik. Taktiež amatérsky fotograf, cestovateľ, chovateľ hospodárskych, divokých a predtým aj exotických stavovcov. Popularizátor ochrany prírody. Praktik, ktorý dokáže rokovať v obleku s politikmi až na úrovni podpredsedov vlády a ministrov, a krátko na to v gumákoch ako strojník bagru, traktora alebo buldozéra hĺbiť tône a obnovovať mokrade, alebo kosiť lúku obyčajnou kosou. Zakladateľ benefičného internetového obchodu PomahamPrirode.cz, autor myšlienky a následne spoluzakladateľ Koalície proti palmovému oleju a aj niekoľkých mimovládnych organizácií, ako je napr. ČZOP Morava, ČZOP Pardubice, ČZOP Podještědí, Pražský pasienok, atď. Skrátka typický zástupca ochranára obyčajného.
HLAVNÍ SPOLUORGANIZÁTORI

Mgr. Pavol Littera, Ph.D., podpredseda Bratislavského regionálneho ochranárskeho združenia (BROZ), odborný pracovník projektov ochrany prírody.  
Vyštudoval Environmentalistiku na Univerzite Komenského v Bratislave, kde doteraz vedie prednášky v rámci predmetu Krajina a biodiverzita. Témou prednášok aj záujmu je biodiverzita v krajine, tradičné formy hospodárenia a ich podpora a manažment nelesných biotopov. Profesionálne sa venuje obnove biotopov slanísk , viatych pieskov a xerotermov najmä na južnom Slovensku. Na Podunajsku realizoval mapovanie hlavových vŕb.


RNDr. Dipl. Ing. Karel Černý
, súdny znalec v odbore entomológia a ekológia v rakúskom Innsbrucku.
Vyštudoval Vysokú školu poľnohospodársku v Prahe Suchdole, po emigrácii do Rakúska ešte študoval biológiu v Innsbrucku, 27 rokov viedol Kanceláriu ochrany prírody v Innsbrucku zameranú na ekológiu, zoológiu, botaniku, ekologické stavebné dozory, krajinné plánovanie atď. Dlhoročný člen Tiroler Landesmuseum Ferdinandem, Českej spoločnosti entomologickej, Spoločnosti pre ochranu motýľov. Lepidopterológ so špecializáciou na spriadače Európy, Ázie a Indoaustrálie (taxonómie, zoológia, ekológia). Dlhodobo sa venuje štúdiu denných a nočných motýľov najmä v Rakúsku, Českej republike a Ázii. Výsledky jeho práce sú potom využívané pre zabezpečenie adekvátnej ochrany najcennejších populácií. Zabezpečuje najzákladnejší kontakt s rakúskou stranou, o. i. aj vďaka tomu, že pracuje aj ako súdny prekladateľ pre češtinu a niekedy aj slovenčinu.

Mgr. Lukáš Čížek, Ph.D., vedecký pracovník Entomologického ústavu Akadémie vied ČR v Českých Budějoviciach.
Vyštudoval entomológiu na Biologickej fakulte JU. Teraz sa v Entomologickom ústave Biologického centra AV ČR zaoberá ekológiou lesa, hmyzu a ochranou biodiverzity. Profesionálny vedec a entomológ, ktorý sa zaoberá štúdiom biológie a ekológie bezstavovcov (najmä chrobákov) v miernom pásme, ale aj na Ďalekom východe alebo v tropických oblastiach. Autor mnohých vedeckých publikácií zo série impactových periodík (pozri úctyhodná bibliografia tu https://www.lib.cas.cz/arl/bibliografie/asep/bc-a/1103982), no predovšetkým autor prelomových vedecko-popularizačných článkov, ktoré zásadne prispievajú k formovaniu modernej ochrany prírody (nielen) v Českej republike.


RNDr. Roman Slobodník, PhD
., odborný koordinátor mimovládnej organizácie Ochrana dravcov na Slovensku.
Pochádza z Hornej Nitry (narodil sa v Bojniciach). Študoval na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre (odbor Ochrana a využívanie krajiny). Ornitológia mu bola vliatá do vienka, aktívne sa jej venuje spolu so svojim otcom po roku 1995 najmä na Hornej Nitre (mokrade v okolí obce Koš), príležitostne v Turčianskej kotline (Kláštorské lúky) a Podunajskej nížine (mokrade CHVÚ Ostrovné lúky). Od roku 2003 aktívne krúžkuje vtáky so zameraním hlavne na spevavce, bahniaky, príležitostne ďatlovce, dravce a sovy. Je autorom a spoluautorom viac ako 60tich odborných článkov. Jeho obľúbenými druhmi sú Lanius collurio, Ficedula albicollis, Hirundo rustica, Regulus regulus, Prunella modularis a z dravcov Falco vespertinus a Falco tinnunculus.

Ing. Jerguš Tesák, doktorand Fakulty prírodných vied Univerzity Mateja Bela Banská Bystrica, ktorý sa podieľa na ochranárskych projektoch pralesa, o.z. a WWF DCP a rozvoju prírodného turizmu v spoločnosti Carpatica - ktorá chce poukázať na šetrné využívanie potenciálu divokej prírody.

RNDr. Mojmír Vlašín, pracuje v Ekologickom inštitúte Veronica v Brne ako ekológ a manažér projektov.
Vyštudoval Prírodovedeckú fakultu, odbor biológia, na Masarykovej univerzite.  Predtým pracoval v Českom ústave ochrany prírody vo funkcii námestníka riaditeľa. Krátko pôsobil aj v Českej televízii ako odborný redaktor. Na fakulte sociálnych štúdií Masarykovej univerzity prednáša ako externista (seminár z ochrany biodiverzity). Externe taktiež vyučoval ochranu životného prostredia na Ekonomickej univerzite vo Viedni. Je súdnym znalcom v odbore ochrany prírody. Zastupuje Veroniku v medzinárodnej organizácii CEEWEB. Je členom Českého výboru pre Ramsarský dohovor.
Je aktívny v rade mimovládnych ochranárskych a vedeckých organizácií, okrem iných aj týchto: Ekologický inštitút Veronica, Česká spoločnosť ornitologická, Česká spoločnosť pre ochranu netopierov, Poradenský zbor Pálava, alebo Natural Areas Asotiation. Tiež je jedným zo zakladateľov Česko-nepálskej spoločnosti. Navyše je členom redakčnej rady časopisu Siedma generácia. V Českej televízii uvádzal ekologickú súťažnú reláciu pre deti Hra na zelenú.
Vo vedeckej oblasti sa zaoberá predovšetkým ochranou netopierov, obojživelníkov a plazov. Zaoberá sa preventívnou ochranou životného prostredia, začiatkom deväťdesiatych rokov spolu s Alešom Máchalom napísali knižku Desatoro domácej ekológie; názov tejto knihy sa časom udomácnil a používa sa na dobrovoľné a preventívne možnosti ochrany životného prostredia každého jednotlivca.


Mgr. Matúš Durček, odborný pracovník ŠOP SR – správa CHKO Biele Karpaty. Vyštudovaný hydrogeológ, ktorý okrem ochrany anorganickej prírody zručne narába krovinorezom, vedie tábory a víkendové brigády, vyjednáva s vlastníkmi či píše texty a články o ochrane prírody


RNDr. Blanka Mikátová, zoologička Krajského strediska Agentúra ochrany prírody a krajiny ČR.
Vyštudovaná "širokospektrálna" zoologička, ktorá sa špecializovala na faunistiku a výskum biológie a ochranárskej ekológie plazov, obojživelníkov, netopierov, vtákov, motýľov a ďalších druhov bezstavovcov, autorka mnohých publikácií a odborných článkov o praktickej ochrane plazov a obojživelníkov, ktorá už niekoľko desaťročí vo svojej praxi presadzuje „alternatívne spôsoby“ starostlivosti o prírodu, ktoré by sa však mali stať normou bežnej starostlivosti o prírodu. Štúdiu biológie živočíchov sa dlhodobo venuje aj v tropických oblastiach, najčastejšie v Latinskej Amerike. Vďaka dlhoročnej praxi a výbornej orientácii v zložitej praktickej ochrane prírody dokáže mimoriadne citlivo rozhodovať o najvhodnejších spôsoboch ochrany prírody, takže je aj nevyčerpateľnou studňou praktických ochranárskych odporúčaní, nielen pre vlastné každodenné rozhodnutia, ktoré sa od nej ako profesionálny expertky očakávajú, ale aj pre svojich kolegov. Tí sa na ňu veľmi často obracajú so žiadosťou o odborné rady s istotou, že ak im navrhne či schváli možné riešenie, nemali by žiadne ochranárske rozhodnutie urobiť necitlivo, a už vôbec nie úplne zle. 


RNDr. Katarína Rajcová,
botanička správy CHKO Biele Karpaty. Koordinátorka ochranárskych projektov.


Mgr. Břeněk Michálek, predseda Českého zväzu ochranárov prírody Smiřice, člen výboru Východočeskej pobočky Českej spoločnosti ornitologickej, profesionálny správca Vtáčieho parku Josefovské lúky Českej spoločnosti ornitologickej a dlhodobý projektový manažér Českého zväzu ochranárov prírody JARO Jaroměř
Vyštudovaný odborný zoológ so špecializáciou na netopiere, vtáky, obojživelníky a plazy, ktorý sa dlhodobo venuje štúdiu ochranárskej ekológie týchto skupín živočíchov, ako v Českej republike, tak aj na Slovensku, a to najmä v trópoch a subtrópoch, kde dlhodobo pôsobil (Austrália, Nový Zéland, India, Vietnam, Čína, ...) .. Správca a projektový manažér prvej neštátnej vtáčej rezervácie v Českej republike - Vtáčieho parku Josefovské lúky.  K tomu navyše vynikajúci lektor environmentálnej výchovy, ktorý dokáže strhnúť k ochrane prírody, nielen davy detských poslucháčov a študentov, ktoré doslova hltajú každé jeho slovo, ale i mnohých dospelých. Zapálený praktik aktívnej starostlivosti o prírodu, ktorý má bohaté skúsenosti s údržbou trvalých trávnatých porastov rôznymi typmi žacích nástrojov od ručnej kosy až po jednoosové kosačky, ale aj s pastvou stád oviec, kôz i divokých koní, ochranárskou prácou s ťažkou technikou aj starostlivosťou o zranené voľne žijúce živočíchy. Skrátka univerzálne a všestranne nadaný ochranár prírody akých nie je na tejto planéte veľa. 

Mgr. Monika Sofková, doktorantka UKF v odbore environmentalistika, ochrana a využívanie krajiny, špecializuje sa na problematiku inváznych rastlín


RNDr. Robert Tropek, Ph.D. , Zoológ katedry ekológie PRF UK, Praha a entomologický ústav BC AV ČR v Českých Budejoviciach
Vyštudovaný odborný zoológ a ekológ, ktorý je odborných asistentom na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Karlovej a vedúcim Laboratória ekológie spoločenstiev v Entomologickom ústave Biologického centra AV ČR. Popri ekológii spoločenstiev v temperátnych aj tropických ekosystémoch sa zameriava najmä na výskum ochranárskeho potenciálu a ekologickej obnovy post-industriálnych lokalít a na dopady rozporuplných prístupov v ochrane prírody na biodiverzitu rôznych skupín bezstavovcov a živočíchov. Výskum vykonáva najmä v Českej republike a v Kamerune, skúsenosti má aj zo Švajčiarska a z množstva prevažne tropických krajín.


Mgr. Zuzana Čistoňová, doktorandka UKF v odbore environmentalistika, ochrana a využívanie krajiny, špecializuje sa na problematiku inváznych rastlín


Ing. Jan Moravec, zástupca riaditeľa Kancelárie UVR Českého zväzu ochrancov prírody pre odborné programy; koordinuje národný program na podporu pozemkových spolkov; koordinuje kampane Miesto pre prírodu; šéfredaktor časopisu Krása nášho domova.


Richard Ulianko, národný koordinátor Koalície proti palmovému oleju na Slovensku a predseda ESORG Slovakia. Amatérsky potápač, skúsený cestovateľ a milovník prírody, ktorý vďaka svojim výborným organizačným schopnostiam vie spájať ochranárov prírody naprieč organizáciami. Moderátor internetového rádia, v ktorom režíruje vlastnú reláciu o ochrane životného prostredia.
VEDECKÁ A OCHRANÁRSKA RADA

Beneš Jiří (hlavný koordinátor mapovania motýľov v ČR, entomológ)
RNDr. Dipl. Ing. Černý Karel (súdny znalec v odbore entomológia a ekológia)
Číp David (predseda Českého zväzu ochrancov prírody JARO Jaroměř, profesionálny ochranca prírody, všeobecný zoológ)
Mgr. Čistoňová Zuzana (Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, odbor environmentalistika, ochrana a využívanie krajiny, botanička)
Mgr. Čížek Lukáš, Ph.D. (Člen výboru Slovenskej spoločnosti Entomologickej, entomológ)
Mgr. Holubová Kateřina (Koalícia proti palmovému oleju, koordinátorka globálnych kampaní Greenpeace, projekty Kukang a Zátoka nosatých opíc, zoologička)
Mgr. Janečková Alice (prevádzková vedúca Stanice pre zranené živočíchy Jaroměř, člen výboru ČSOP JARO Jaroměř, všeobecná zoologička)
Mgr. Jetmar Filip (učiteľ biológie na Gymnáziu v Litomyšli, člen výboru ČSOP Rybák Svitavy, ornitológ)
Mgr. Miloslav Jirků, Ph.D. (Parazitológ Biologického centra Akadémie vied ČR, zoológ na parazity, veľké kopytníky a koprofágy)
doc. Mgr. Martin Konvička, Ph.D. (Prírodovedecká fakulta JU v Českých Budějoviciach a Entomologický ústav Akadémie vied ČR, entomológ)
Mgr. Lhota Stanislav, Ph.D. (Zoo Ústí nad Labem, vedecký pracovník, primatológov a všeobecný zoológ)
Mgr. Pavol Littera, Ph.D. (Podpredseda Bratislavského regionálného ochranárskeho združenia, odborný pracovník projektov ochrany prírody, botanik)
Mgr. Lysák Filip (profesionálny ochranca prírody, špecialista na zabezpečovanie manažmentových prác na území SR, botanik)
RNDr. Fric Zdeněk Faltýnek, Ph. D., (Entomologický ústav Akadémie vied ČR v Českých Budejoviciach, enotmolog)
Mgr. Mařáčková Olga (lektorka environmentálnej výchovy)
Mgr. Michálek Břenek (predseda Českého zväzu ochrancov prírody Smiřice, správca Vtáčieho parku Josefskej lúky Českej spoločnosti ornitologickej, profesionálny ochranca prírody, všeobecný zoológ)
Mikát Miroslav (prír. oddelenie múzea VČ v Hradci Králové, člen výboru Východočeské
pobočky Slovenskej spoločnosti entomologickej, entomológ)
RNDr. Mikátová Blanka (zoologička Krajského strediska Agentúry na ochrany prírody a krajiny, všeobecná zoologička)
RNDr. Mocek Bohuslav (prír. oddelenie múzea VČ v Hradci Králové, člen výboru Východočeskej pobočky Slovenskej spoločnosti entomologickej, entomológ)
Dr. inž. Olszanowska-Kunka Karolina (profesionálna ochrankyňa prírody)
RNDr. Romana Prausová, Ph.D. (Katedra biológie Univerzity Hradec Králové, botanička)
RNDr. Řehounková Klára, Ph.D. (Prírodovedecká fakulta JU v Českých Budějoviciach, botanička)
Mgr. Sedláček Ondřej, Ph.D. (Katedra ekológie PRF UK Praha, ornitológ a entomológ)
RNDr. Slobodník Roman, PhD (odborný koordinátor mimovládnej organizácie Ochrana dravcov na Slovensku, ornitológ)
Mgr. Sofková Monika (Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, odbor environmentalistika, ochrana a využívanie krajiny, botanička)
RNDr. Lukáš Spitzer, Ph.D. (Zástupca riaditeľa Múzea Valašsko, entomológ)
Ing. Stano Drahomír (dlhoročný Riaditeľ správy CHKO Biele Karpaty, dnes člen vedenia OZ Pre Prírodu a Matica ovocná)
Mgr. Šálka ​​Filip (predseda spolku Lužánek, profesionálny ochranca prírody)
Mgr. Šrámek Petr (člen Slovenskej spoločnosti na ochranu netopierov, kurátor vtákov a plazov Zoo Brno, všeobecný zoológ)
Ing. Jerguš Tesák (Fakulta prírodných vied Univerzity Mateja Bela Banská Bystrica, ktorý sa podieľa na ochranárskych projektoch OZ Prales a WWF Slovakia)
doc. Mgr. Tichý Lubomír, Ph. D. (Ústav botaniky a zoológie prírodovedeckej fakulty Masarykovej univerzity v Brne, predseda ZO ČSOP Pozemkový spolok Hády, botanik)
RNDr. Tropek Robert, Ph.D. (Katedra ekológie PRF UK Praha a Prírodovedecká fakulta JU v Českých Budějoviciach, entomológ)
RNDr. Vlašín Mojmír (Ekologický inštitút Veronica, Masarykova Univerzita Brno, herpetológ)
Ing. Závalský Otakar (Záchranná stanica Bartošovice - ZO ČSOP Nový Jičín, ornitológ)>> späť na ZOZNAM ORGANIZÁTOROV A ODBORNÝCH PORADCOV

inPage - webové stránky, doménawebhosting ľahko.